THURSTON MOORE GROUP – 28/07/23 – M-idzomer, Leuven