Shida Shahabi (SE) – 18/08/2024 – Gunnerbury Park, London (UK) – confirmed