SHIDA SHAHABI (SE) – 13/04/2024 – Atrium Na Zizkove, Prague (CZ)