PSYCHONAUT (B) – 08/06/23 : Itawak festival – Strasbourg