POTHAMUS (BE) – 02/04/23 – L’international – Paris (FR)