POTHAMUS (B) – 29/12/23 : Popallure, Nazareth (BE)