Lubomyr Melnyk – Ormston House – 2015-01-22 01:00:00