KING HANNAH (UK) – 12/12/2024 – Paloma, Nimes (FR)